یال

تقویم قمر در عقرب سال 1396

تقویم قمر در عقرب سال 1396

در تکمیل متن ذیل جدول بهتر است اضافه کنیم که : منظور از دو استخراج ، دو نظر است. یکی ساعات قمر در عقرب را ناظر به وجود قمر در برج عقرب میداند و یکی قمر در صورت عقرب . جدول ما هر دوی این نظرها را جمع کرده است که احتیاط در آن رعایت شود.    وفقکم الله 
مهدوی فر
کارشناس تارنمای تخصصی علم نامشناسی
nameology.ir